İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Güncelleme tarihi: 25 Tem 2020

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 / İstanbul, 11.V.2011

www.coe.int/conventionviolence


Lütfen sözleşmeyi oku. Neyi içerdiğini, ne için hazırlandığını mutlaka bil. Çünkü yazabilmen için hayatta kalabilmen gerekiyor ve bu sözleşme korunman için önemli bir güce sahip.


Sözleşmeyi okumak, indirmek ve paylaşmak için tıkla!


Bu sözleşme;


<...Kadına karşı şiddet ve aile içi (Orijinal metinde ''Ev İçi''dir) şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinerek...> şeklinde bir girişi tamamlıyor ve 30 sayfada 81 maddeyle medeni bir toplumun temel hak ve özgürlüklerini olabilen en insani ve adil şekilde sakınıp, gözetmek için hazırlanmış muazzam bir sözleşme.GİRİŞ

Avrupa Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye imza koyan diğerleri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (ETS No. 5, 1950) ve ek Protokolleri, Avrupa Sosyal Bildirgesi (Şartı) (ETS No. 35, 1961, 1996’da gözden geçirildi, ETS No. 163), İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (CETS No. 197, 2005) ve Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini (CETS No. 201, 2007) hatırda tutarak;

Avrupa Konseyi Bakanları Komitesinin Avrupa Konseyi üye devletlerine gönderdiği aşağıdaki tavsiye kararlarını hatırda tutarak: Kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin Rec(2002)5 sayılı Tavsiye Kararı, toplumsal cinsiyet standartları ve mekanizmalarına ilişkin CM/Rec(2007)17 sayılı Tavsiye Kararı, kadın ve erkeklerin çatışmayı önleme ve sona erdirme ve barışı oluşturmadaki rolüne ilişkin CM/Rec(2010)10 sayılı Tavsiye Kararı ve ilgili diğer tavsiye kararları; Kadına karşı şiddet konusunda önemli standartlar oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin giderek genişleyen içtihat hukukunu göz önüne alarak;

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966), Kadına Karşı Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (“CEDAW”, 1979) ve İhtiyari Protokolünün yanı sıra CEDAW Komitesinin kadınlara karşı şiddete ilişkin 19 No.lu Genel Tavsiye Kararı, Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1989) ve İhtiyari Protokolleri (2000) ve Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (2006) göz önüne alarak;

Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Anlaşmasını (2002) göz önüne alarak;

Özellikle Sivil Şahısların Harp Zamanında Korunmasıyla ilgili Cenevre Sözleşmesini (IV) ve sözleşmenin ilgili I ve II no.lu Ek Protokollerini ve uluslararası insani haklarının temel ilkelerini hatırda tutarak;

Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin her türünü kınayarak;

Kadınlarla erkekler arasında de jure ve de facto eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına karşı şiddetin önlenmesinde temel bir unsur olduğunun bilincinde olarak;

Kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının bilincinde olarak;

Kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığını ve kadına karşı şiddetin, kadınların erkeklere nazaran daha ast bir konuma zorlandıkları en önemli sosyal mekanizmalardan biri olduğunun bilincinde olarak; Kadınların ve genç kızların aile içi şiddet, cinsel taciz, ırza geçme, zorla evlendirme, sözde “namus” adına işlenen suçlara ve kadınların ve genç kızların insan haklarının ciddi bir biçimde ihlalini oluşturan ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğin sağlanmasının önünde büyük bir engel olan kadın sünneti gibi ciddi şiddet türlerine sıklıkla maruz kaldığının çok büyük bir kaygıyla bilincinde olarak;

Silahlı çatışmalarda sivil halkı ve özellikle de kadınları yaygın veya sistematik ırza geçme ve cinsel şiddet şeklinde etkileyen, devam edegelen insan hakları ihlallerinin mevcudiyetinin ve gerek çatışmalar esnasında gerekse çatışmalardan sonra toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artma potansiyelinin bilincinde olarak;

Kadınların ve genç kızların erkeklerden daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskine maruz kaldıklarının ve erkeklerin de aile içi şiddetin mağdurları olabileceğinin bilincinde olarak;

Çocukların, aile içi şiddetin tanığı olmak da dahil olmak üzere, aile içi şiddetin mağduru olduklarının bilincinde olarak; Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinerek,

Aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır;


Bu hususları yukarıdaki linkte tıklayarak sözleşmenin orijinal metni üzerinden okumaya devam edebilirsin.

NOT: Sözleşme Türkçe'ye çevrilirken (bence toplumsal algı çalışmasının bir parçası olarak, kasıtlı bir şekilde) bazı hatalar yapılmış.


Orjinal metinde sözleşmenin ana odaklarından biri olan <Ev İçi Şiddet> kavramı Türkçe metinde <Aile İçi> şeklinde geçmekte. Bu ve benzeri çeviri hataları sebebiyle metnin yeniden çevrilmesi şart.


Yine de bağlamdan pek de şaşmayan bu metni okuyabilirsiniz. Artık Ev içinin Aile İçi şeklinde değerlendirilmesine inene daha ne meseleler var, anlamak, bilmek gereken. Önce bağlamın bütününe odaklanabiliriz. Bu sırada da birileri eminim yeniden çevirecektir. O durumda metni güncelleyeceğim.


Şimdilik isterseniz Hazal Sipahi'nin Mental Klitoris isimli Podcast kanalındaki İstanbul Sözleşmesi'nin metin okumasını dinleyebilirsiniz.

326 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

3 PERDE

PLANLA